Vedtægt for Roklubben Gefion

 

§ 1 Klubbens navn og hjemsted

  1. Roklubben Gefion, Strandvænget 47, 2100 København Ø, Københavns Kommune.
  2. Klubben er medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund (DIF).

 

§ 2 Formål

Klubbens formål er rosportens fremme.

 

§ 3 Medlemskab:

A. Som aktive medlemmer optages kvinder.

Enhver, der ønsker optagelse i klubben, skal udfylde en indmeldelsesblanket. For unge under 18 år kræves tillige forældres eller værges underskrift.

Senest ved rosæsonens begyndelse skal der afleveres et svømmebevis over distancen 300 meter. Beviset må ikke være over et år gammelt og skal herefter fornyes hvert andet år.

B. Klubben består af:

Aktive medlemmer: Enhver kvinde/pige der er fyldt 12 år og er mindst 150 cm høj.

Passive medlemmer: Enhver, der interesserer sig for klubben, kan optages som passivt medlem.

Æresmedlemmer udnævnes af bestyrelsen for aktivt at have støttet eller vist klubben interesse.

 

§ 4 Kontingent

Klubbens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling.

Aktive medlemmer betaler kontingent månedsvis forud, dog betales ved indmeldelsen 4 måneders kontingent, der ikke kan refunderes.

Medlemmer, der er fyldt 67 år og som ikke mere ror, kan søge bestyrelsen om at få kontingentet nedsat til halvdelen.

Unge under 30 år, som er under uddannelse, kan søge bestyrelsen om nedsat kontingent.

Passive medlemmer betaler kontingent én gang årligt forud pr. 1. januar.

Æresmedlemmer er fritaget for kontingent.

 

§ 5 Udmeldelse, overgang fra aktiv til passiv og fra passiv til aktiv

Udmeldelse skal ske skriftligt med tre måneders varsel til den første i måneden.

Har udmeldelse fundet sted, kan indmeldelse kun ske, hvis man betaler aktivt kontingent fra 1. januar til indmeldelsesdatoen.

Overgang fra aktivt til passivt medlemskab skal ske skriftligt til bestyrelsen med tre måneders varsel.

Har udmeldelse fundet sted, kan indmeldelse kun ske, hvis man betaler aktivt kontingent fra 1. januar til indmeldelsesdatoen.

 

§ 6 Restance

Medlemmer, der ikke har betalt de sidste to måneders kontingent, kan af bestyrelsen få inddraget sine medlemsrettigheder (se § 7).

Når et medlem er i kontingentrestance ud over 3 måneder, kan bestyrelsen med mindst 8 dages skriftligt varsel ekskludere vedkommende. Medlemmer, der er ekskluderet på grund af restance, kan kun optages på ny mod betaling af det skyldige beløb.

 

§ 7 Rettigheder, reglement m.m.

Ethvert medlem har adgang til klubhuset og kan mod et depositum få udleveret en B-nøgle hos bestyrelsen.

Aktive medlemmer har ret til at benytte bådene.

Passive medlemmer og besøgende kan af bestyrelsen få tilladelse til at benytte bådene jf. klubbens sikkerhedsinstruks.


§ 8 Eksklusion

Medlemmerne må overholde klubbens og DFfR’s love samt de af bestyrelsen vedtagne reglementer. Overtrædelse heraf kan medføre eksklusion (se §§ 6 og 7). Modarbejder et medlem klubben eller gør sig skyldig i en adfærd, der krænker klubbens anseelse, kan vedkommende ekskluderes. Spørgsmål om eksklusion afgøres af bestyrelsen.


§ 9 Anke over eksklusion

Et ekskluderet medlem kan forlange at få spørgsmålet forelagt for den førstkommende generalforsamling. Anmodning herom skal ske skriftligt til bestyrelsen senest 1 uge før generalforsamlingen.


§ 10 Ordinær generalforsamling

Den ordinære generalforsamling afholdes i februar måned med 14 dages skriftlig varsel fra bestyrelsen, med angivelse af dagsordenen. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Aflæggelse af beretning
  3. Forelæggelse af regnskabet
  4. Forelæggelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent fra 1. april. Forslag til kontingent skal meddeles i indkaldelsen til generalforsamlingen Behandling af indkomne forslag (se § 11)
  5. Valg af: Bestyrelse (se § 14), 2 suppleanter og 1 revisor
  6. Eventuelt

 

§ 11 Generalforsamlingens beføjelser

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Den er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

Stemmeberettiget på generalforsamlingen er ethvert aktivt medlem, som er fyldt 15 år, og som ikke er i restance med kontingentet ud over den måned, i hvilken generalforsamlingen afholdes, med mindre udsættelse af kontingentbetalingen er bevilget af bestyrelsen.

Der kan stemmes ved fuldmagt. Hvert stemmeberettiget medlem kan medbringe én fuldmagt. Alt afgøres ved almindeligt stemmeflertal, hvor ikke andet er vedtaget. Skriftlig afstemning kan finde sted, når dirigenten bestemmer det, eller det vedtages af 1/5 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer.

Til vedtægtsændringer, hvor forslag må være indsendt til bestyrelsen senest 15. januar, kræves dog, at mindst 1/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og at mindst 2/3 af disse stemmer for vedtægtsændringen.

Er fremmødet ikke tilstrækkeligt stort, men 2/3 af de afgivne stemmer har stemt for forslaget, indkaldes der inden 14 dage til ny generalforsamling, som uanset antallet af fremmødte, kan vedtage forslaget med 2/3 af de afgivne stemmer.

Forslag, der ønskes forelagt på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde 1 uge før generalforsamlingen afholdes.


§ 12 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det formålstjenligt, eller når mindst 1/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer indsender skriftlig begæring til bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet.

En sådan ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 14 dage efter, at bestyrelsen har modtaget begæringen.

 

§ 13 Klubbens ledelse

Klubben ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der alle skal være aktive medlemmer:

Formand, kasserer, rochef, sekretær og medlem.

 

§ 14 Valg af bestyrelse og revisorer

Bestyrelsen, suppleanterne og revisorerne vælges på den ordinære generalforsamling ved simpel majoritet.

Valgene sker for 2 år, således:

Ulige år: Kasserer, rochef, et bestyrelsesmedlem og 2. revisor

Lige år: Formand og sekretær og 1. revisor

Suppleanterne vælges for 1 år ad gangen.

Suppleanter, der overtager en bestyrelsespost i perioden mellem de ordinære generalforsamlinger, afgår ved førstkommende ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted. 


§ 15 Bestyrelsen

Klubben tegnes af formanden.

Ved økonomiske dispositioner kræves dog underskrift af såvel formanden som kassereren. I alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre, tegnes klubben af formanden, kassereren og yderligere et bestyrelsesmedlem i forening.

Bestyrelsesmøder afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent.

Bestyrelsesmødet er beslutningsdygtigt, når formanden samt mindst to bestyrelsesmedlemmer er mødt. Ved afstemninger, hvor stemmetallet står lige, gør formandens stemme udslaget.

Der udarbejdes referat fra bestyrelsens møder.

Bestyrelsen skal snarest muligt efter generalforsamlingen nedsætte relevante udvalg med mindst 2 medlemmer i hvert udvalg.

I hvert enkelt tilfælde skal opslag herom ske i klubbens lokaler og på intranettet.

Bestyrelsen fastsætter rammer for udvalgenes arbejde.

 

§ 16 Regnskab

Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december.

 

§ 17 Revision

Inden for et regnskabsår foretages mindst to revisioner.

Årsregnskabet afleveres til revisorerne senest 14 dage før generalforsamlingen.


§ 18 Klubbens opløsning

Bliver der på en generalforsamling ikke valgt en bestyrelse, er den gamle bestyrelse forpligtet til at fungere, indtil en ekstraordinær generalforsamling kan blive indvarslet 3 uger senere.

Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 3/4 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 5/6 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Der vælges på den ekstraordinære generalforsamling en komité bestående af 5 aktive medlemmer. Denne komité skal realisere klubbens materiel og øvrige

ejendele og af det indvundne beløb afvikle klubbens eventuelle gæld.

Det eventuelle overskud efter afviklingen omdannes til en bådfond, hvis afkast anvendes til indkøb af nye både til gavn for de københavnske roklubber i DFfR’s Københavnskreds/Netværk. Fondsbestyrelsen vælges på Københavnskredsens/Netværkets årlige generalforsamling.

 

Seneste ændringer godkendt på generalforsamlingen den 10. maj 2021